CSP 窗口

原题链接

窗口

思路

给定一个点,很容易判断是否属于某个窗口。在这里,用结构体存放窗口的信息,包括窗口id和窗口排列的优先级,用z值的大小表示,z值越大,就越排在vector的前面。
从最上面的窗口开始判断点击的位置是否属于该窗口,一旦查询到属于某个窗口,则将该窗口的z值变成最大的。这里用++n保证,最新点击的z值是最大的。

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node{
  int id; 
  int x1,y1,x2,y2;
  int z;//z值越大,则越靠前 
  node(int i,int x11,int y11,int x22,int y22,int zz){
    id = i;
    x1 = x11;
    y1 = y11;
    x2 = x22;
    y2 = y22;
    z = zz;
  }
};
bool cmp(const node&a,const node &b){
  return a.z>b.z;
}
bool isIn(int x,int y,node w){
  //判断(x,y)是否在w窗口中 
  if(x >= w.x1 && x <= w.x2 && y >= w.y1 && y <= w.y2){
    return true;
  }
  return false;
}
int main(){
  vector<node> v;
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    int x1,y1,x2,y2;
    cin>>x1>>y1>>x2>>y2;
    v.push_back(node{i,x1,y1,x2,y2,i});
  } 
  for(int i=0;i<m;i++){
    int x,y;
    cin>>x>>y;
    sort(v.begin(),v.end(),cmp);//每次都保证z大的在最上面 
    bool isfind = false;
    for(int i=0;i<v.size();i++){
      if(isIn(x,y,v[i])){
        //在某个窗口上
        v[i].z = ++n; //优先级加一 
        cout<<v[i].id<<endl;
        isfind = true;
        break ; 
      } 
    }
    if(isfind == false){
      cout<<"IGNORED"<<endl;
    }    
  }

}
Tags:

Add a Comment

邮箱地址不会被公开。